Schermafbeelding 2018-06-02 om 16.44.57.png
Schermafbeelding 2018-06-02 om 16.41.01.png

PRIVACY VERKLARING RACHEL FRANKE

Rachel Franke, content producer & art buyer, spant zich ervoor in de werkzaamheden voor haar opdrachtgevers met de groots mogelijke nauwgezetheid te verzorgen. Daarbij neemt zij de privacy van haar opdrachtgevers, toeleveranciers en andere personen in acht in overeenstemming met de Europese wetgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rachel Franke verzamelt en verwerkt niet meer persoonsgegevens dan benodigd zijn voor het uitvoeren van haar werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel behulpzaam zijn bij aan of door haar verstrekte opdrachten alsmede voor het onderhouden van relaties.

Rachel Franke verzamelt en verwerkt naw en overige contact- en persoonsgegevens ten behoeve van het onderhouden van de relatie, administratieve doeleinden in het kader van de uitvoering van overeenkomsten en facturatie. Van modellen worden additioneel leeftijd-, geslacht- en portretgegevens verzameld en verwerkt.

Rachel Franke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in print en/of elektronische vorm. Daarbij draagt zij er zorg voor dat de gegevens zowel organisatorisch als technisch deugdelijk beveiligd zijn. Indien en voor zover zij hierbij gebruik maakt van diensten van derden, zal zij ervoor zorgdragen dat deze partijen verplicht zijn ten minste dezelfde standaarden op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging in acht nemen.

Rachel Franke zal na beëindiging van een opdracht of samenwerking de persoonsgegevens en de bij de relatie behorende documenten en materialen nog 5 jaar bewaren. Voor afloop van deze termijn zal zij contact opnemen met u over een eventueel gewenste verlenging van deze termijn. Daarna, of bij gebreke daarvan direct, zal zij zorgdragen voor vernietiging van de gegevens. Een en ander tenzij partijen andere termijnen zijn overeengekomen.

Rachel Franke stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, behoudens wettelijke verplichting.

U heeft het recht van Rachel Franke te verlangen dat zij u inzage geeft in de persoonsgegevens die zij van u verzamelt. Tevens heeft u het recht aanpassing en wissen van uw gegevens te verlangen.
Rachel Franke zal u op uw verzoek kopie in een gangbare elektronische vorm verstrekken van de persoonsgegevens die zij van u heeft verwerkt.
Verzoeken als hiervoor vermeld dient u te richten aan rachel.franke@xs4all.nl.

Indien u meent dat Rachel Franke niet handelt in overeenstemming met de AVG kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van Rachel Franke verzamelt uitsluitend anonieme data ten behoeve van statistische data omtrent paginabezoek.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018.

Rachel Franke
M: + 31 (0) 616582641
E: rachel.franke@xs4all.nl